Algemene Voorwaarden

SoulCoach

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen SoulCoach en Opdrachtgever/Cliënt van de trainingen en diensten van SoulCoach worden gesloten.DEFINITIES EN BEGRIPPEN


Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden SoulCoach, welke zijn gepubliceerd op de website van SoulCoach: https://www.thamarkarpes.com

Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie SoulCoach haar diensten verleent. De opdrachtgever en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan SoulCoach heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met SoulCoach zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van SoulCoach.

SoulCoach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 67801315 levert SoulCoach diensten op het gebied van Leiderschap Coaching & Training.

Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, betaald via de website of benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Vragenlijst: online vragenlijst voor Cliënt welke voorafgaand aan de Intake door SoulCoach kan worden toegestuurd.

Intake: Het intakegesprek (online of op locatie) tussen SoulCoach en Cliënt is onderdeel van het Coaching Programma.

Sessie: een door SoulCoach aangeboden privé coaching of healing sessie.

Programma: een serie van Sessies.

Groepsworkshop of Training: Workshops en Trainingen worden aangeboden in groepen met variërend aantal deelnemers.

Betaalverzoek: De betalingsmethode waarbij SoulCoach een verzoek tot betaling voor een product of dienst van SoulCoach stuurt (via Website of per e-mail) aan de Cliënt die het product of de dienst heeft aangevraagd.


TOEPASSELIJKHEID


De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen Soulcoach en Cliënten van de diensten van SoulCoach worden gesloten.

Door het invullen van het Contactformulier of door aanmelding voor een Workshop, Training, Sessie of Programma bij SoulCoach verklaart de Cliënt zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

SoulCoach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Algemene Voorwaarden SoulCoach 2023.


OPDRACHTVERLENING

Offertes van SoulCoach zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan SoulCoach is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt SoulCoach zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door SoulCoach te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door SoulCoach, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte.

Een opdracht wordt verleend door middel van het invullen van het online registratieformulier waarbij de registratie schriftelijk per e-mail bevestigd wordt.

Een opdracht wordt verleend door middel van een online betaling via de website, waarbij de faktuur per e-mail toegestuurd wordt.


KENNISMAKING, INTAKE, SESSIE OF PROGRAMMA – ALGEMEEN

De Kennismaking (Soul Sessie) van 30 minuten is online, gratis, en optioneel.

De Vragenlijst kan door SoulCoach online worden toegestuurd na de Kennismaking of na het invullen van het Contactformulier.

De Intake is onderdeel van het te volgen Coaching Programma welke plaats vindt na (deel)betaling van het overeengekomen Coaching Programma. 

Een Intake en Coaching Programma is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.INSPANNINGSVERPLICHTING

SoulCoach zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat SoulCoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN


De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen.

SoulCoach behoud zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen.FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN


De overeengekomen werkzaamheden worden door middel van een digitale factuur in rekening gebracht. Ter keuze van SoulCoach kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Bij aanmelding door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website wordt de betaling per direct gedaan of in termijnen, indien dat als optie staat aangegeven.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is SoulCoach gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door SoulCoach plaatsvinden.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan SoulCoach overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van de Opdrachtgever of Cliënt.

Wanneer bij aanvang van een training of coaching programma niet het gehele of schriftelijk overeengekomen verschuldigde bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de training of coaching opgeschort totdat het volledige bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.
ANNULERINGSVOORWAARDEN


SoulCoach kan de training zonder opgaaf van reden annuleren. Indien er geen alternatieve data wordt geboden, krijgt Opdrachtgever of Cliënt dan het reeds betaalde bedrag terug gestort. 

Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vervanger vooraf schriftelijk aanmelden en voorwaarde is dat SoulCoach akkoord gaat.

De Opdrachtgever of Cliënt kan een training uitsluitend schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door SoulCoach. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:


Datum annulering

Kosten 

4 weken of meer voor het begin van de training

100 euro annuleringskosten*

2 tot 4 weken voor het begin van de training

50% van de volledige training**

0 tot 2 weken voor het begin van de training

volledige kosten training
Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de training zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/client geen recht op enige terugbetaling of compensatie. Vervanging na aanvang van de training is niet toegestaan. Wanneer er gekozen is voor betaling in termijnen blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.


Ingeval de opdrachtgever/client na aanvang van het Coaching Programma zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan het Coaching Programma deelneemt, heeft de opdrachtgever/client geen recht op enige terugbetaling of compensatie. Wanneer er gekozen is voor betaling in termijnen blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.


Ingeval van beëindiging van een coaching programma minimaal een maand vóór aanvang van het overeengekomen traject wordt een bedrag van 300 euro annuleringskosten in rekening gebracht.UITSLUITING VAN DEELNAME


Het is voor deelnemers verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

SoulCoach kan besluiten om een Opdrachtgever of Client niet toe te laten tot een training, wanneer er medische redenen zijn waardoor het risico van deelname naar oordeel van SoulCoach te groot is.

SoulCoach behoudt zich het recht voor om iemand van deelname uit te sluiten als hij/zij de voorwaarden niet nakomt, zonder vergoeding of compensatie van de resterende training of Coaching Programma.
AANSPRAKELIJKHEID

SoulCoach is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens SoulCoach geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is SoulCoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op SoulCoach rust slechts een inspanningsverplichting (zie artikel 6).INTELLECTUEEL EIGENDOM/AUTEURSRECHT

Alle documenten, modellen, technieken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of ter beschikking gesteld door SoulCoach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van SoulCoach. Ze bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het auteursrecht op door SoulCoach uitgegeven flyers, teksten en cursusmateriaal ligt bij SoulCoach, tenzij dit auteursrecht middels een overeenkomst is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SoulCoach is het niet toegestaan deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te publiceren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. SoulCoach heeft het auteursrecht op certificaten, werkboeken, logo’s, meditaties en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.WIJZIGINGEN

SoulCoach kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de Website is altijd de laatste en geldende versie.GEHELE OVEREENKOMST

De Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring van SoulCoach vormen de volledige overeenkomst tussen Opdrachtgever of Client en SoulCoach en vervangen alle eventueel eerdere toezeggingen en afspraken.TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaald.

Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.